Jp en de fr es se ru nl it sk sk kr – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 142

Advertising
background image

142

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Sk

Sk

Kr

Poznámky k bezpečnej prevádzke

UPOZORNENIE

Nerozoberajte

Dotyk s vnútornými časťami fotoaparátu alebo objektívu môže viesť k poraneniu.
Opravy smú vykonávať len kvalifikovaní technici. Ak sa fotoaparát alebo objektív rozbije
v dôsledku pádu alebo inej nehody, odpojte prístroj od napájania alebo vyberte batériu
a dajte ho skontrolovať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

V prípade poruchy okamžite vypnite

Ak spozorujete dym alebo nezvyčajný zápach vychádzajúci z fotoaparátu alebo
objektívu, okamžite vyberte batériu, pričom dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Ďalšie
používanie by mohlo spôsobiť zranenie.
Po vybratí alebo odpojení zdroja energie odovzdajte zariadenie zástupcovi
autorizovaného servisu spoločnosti Nikon, ktorý ho skontroluje.

Fotoaparát ani objektív nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov

Používanie elektronických zariadení v blízkosti horľavých plynov môže spôsobiť výbuch
alebo požiar.

Nepozerajte sa do slnka cez objektív ani cez hľadáčik

Pozorovanie slnka alebo iného silného zdroja svetla cez objektív alebo hľadáčik môže
spôsobiť trvalé poškodenie zraku.

Uchovávajte mimo dosahu detí

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať tomu, aby si deti nevložili batérie ani iné malé
súčiastky do ъst.

Advertising