Provozní opatření bezpečnostní opatření, Pozor, Varování – Nikon Compact-Sport-Sprint User Manual

Page 79

Advertising
background image

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

156

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

157

Provozní opatření

Bezpečnostní opatření

PROVOZ A OVLÁDACÍ PRVKY

1. Otevíravý pohyb pravého a levého tubusu binokulárního dalekohledu je omezený, neotevírejte je proto příliš.

Rovněž buďte opatrní na to, abyste otáčeli zaostřovacím kroužkem za jeho meze.

2. Přístroj chraňte před deštěm, stříkající vodou, pískem a blátem.
3. Binokulární dalekohled chraňte vždy před otřesy. Jestliže vám binokulární dalekohled spadl na zem nebo zmokl a

poté nezobrazuje normálně jako dosud, odneste jej ihned do obchodu, ve kterém jste jej zakoupili.

4. Při náhlých změnách teploty může dojít ke kondenzaci vody tedy orosení povrchu čoček. V takovém případě

nechte binokulární dalekohled vyschnout za pokojové teploty.

JAK PŘÍSTROJ UCHOVÁVAT

5. V přístroji uloženém ve velmi vlhkém prostředí se může na povrchu čoček objevovat kondenzovaná voda nebo

plíseň. Proto binokulární dalekohled uchovávejte v chladném suchém místě. Po pozorování za deštivého dne nebo

noci nechte přístroj důkladně vyschnout za pokojové teploty a poté jej uložte na chladné a suché místo.

6. Před uložením na delší dobu zabalte binokulární dalekohled do plastového sáčku nebo jiného vzduchotěsného

obalu s pohlcovačem vlhkosti. Pokud tuto možnost nemáte, pak přístroj uložte na čisté, dobře větrané místo,

odděleně od pouzdra, které snadno zvlhne.

7. Za horkých nebo slunečných dnů nenechávejte binokulární dalekohled ležet v autě nebo v blízkosti teplo

generujícího zařízení. Přístroj by se mohl poškodit nebo utrpět podobnou újmu.

Binokulárním dalekohledem se nikdy nedívejte přímo do slunce.

Mohli byste si tak vážně poškodit zrak. (Obr. 1)

POZOR!

• Binokulární dalekohled nenechávejte v nestabilní poloze. Mohl by spadnout

na zem a někoho zranit.

• Nedívejte se do binokulárního dalekohledu při chůzi. Můžete do něčeho narazit, klopýtnout a zranit se.

• Držíte-li binokulární dalekohled za řemínek, nehoupejte jím. Mohli byste někoho uhodit a zranit.

• Měkké pouzdro, řemínek a materiál použitý na vnější straně binokulárního dalekohledu a gumových očnic

se mohou stárnutí m kazit a časem mohou začít zanechávat skvrny na oděvu. Proto před každým použitím

zkontrolujte, v jakém jsou stavu, a pokud objevíte známky zhoršení kvality materiálu, poraďte se v obchodě, ve

kterém jste přístroj zakoupili.

• Při déletrvajícím styku pokožky s gumovými očnicemi dalekohledu může dojít k zánětu kůže. Při sebemenších

příznacích vyhledejte ihned lékaře.

• Při seřizování mezioční vzdálenosti či dioptrické korekce dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prst. Dávejte bedlivý

pozor zejména tehdy, pokud binokulární dalekohled svěříte do rukou malým dětem.

• Nenechávejte polyetylenový sáček, do kterého byl přístroj zabalen, v dosahu malých dětí. Mohly by si jej nasadit

přes ústa a udusit se.

• Dávejte pozor, aby malé děti nedopatřením nespolkly očnici dalekohledu. Pokud se to přesto stane, ihned

vyhledejte lékaře.

• Binokulární dalekohled nerozebírejte. Opravy by měl provádět pouze vyškolený technik.

VAROVÁNÍ!

Obr.1

Advertising